JAN WILLEMSKOOI

 

Naam: Jan Willemskooi of 2e kooi
Eerste vermelding: 1863 (gereed in 1891)
Ligging: Terschelling, Oosterend, de Grië
Aantal vangpijpen: 4 
Recht van afpaling/aantal meters: nee
Grootte: 1.96.93 hectare 
Kooitype: Terschellinger
Landschap: op een kwelder aan de Waddenzee
Eigenaar: Particulieren en Staatbosbeheer
Kooiker(s): Hjallies Mier
Huidige functie: vangkooi
Toegankelijk: nee

 

De naam

De Jan Willemskooi is vernoemd naar Jan Willems Cupido (1796 – 1886). Hij was betrokken bij de aanleg van de kooi en bezat een groot aandeel.

 

Geschiedenis in vogelvlucht

In 1863 vroeg een aantal Oostenders toestemming voor de aanleg van twee eendenkooien op de Grië, de Rimkeskooi [linkje naar de Rimkeskooi] en de Jan Willemskooi. In 1863 werd een begin gemaakt met de aanleg van de Jan Willemskooi, maar de werkzaamheden werden al snel weer stil gelegd. Vermoedelijk had dit financiële redenen. Alleen een deel van de kolk was gegraven. Later zou dit een voordeel blijken. Toen de draad in 1891 werd opgepakt, moest voor de Rimkeskooi, waaraan nog niets was gedaan, opnieuw toestemming worden aangevraagd. Omdat er al een begin was gemaakt met de aanleg van de Jan Willemskooi, was de toestemming voor die kooi niet vervallen. Zonder vertraging kon de kooi worden afgemaakt. In 1891 was hij klaar voor gebruik.

Tekening van de Jan Willemskooi bij de aanvraag voor oprichting

Tekening van de kooi, zoals bijgevoegd bij de aanvraag voor de oprichting in 1863
(bron: Terschelling... de Grië, Stichting ons Schellingerland 1986, p33).

 

Blauwgoed

De kooi lijkt vooral in trek te zijn geweest bij blauwgoed (smient, taling, pijlstaart). Mogelijk speelde de van de kooi met zijn dijken hierin een rol. Alleen aan de noordzijde van de kooi staat een stuk bos met vooral elzen en berken. De overige drie kanten zijn open.

De kooi ving prima. Hij werd dan ook altijd weer vangklaar gemaakt als er door storm schade was ontstaan. Tussen 1954 en 1956 was Gerrit Ruyg kooiker en zijn verhalen geven een mooi beeld van de dagelijkse gang van zaken in de kooi. Zo waren er tijdens zijn dagen als kooiker ongeveer 200 staleenden, waaronder veel smienten en pijlstaarten. De voornaamste soort die in de Jan Willemskooi werd gevangen was smient. In topjaren werd er in de kooi goed gevangen. Zo ving de kooiker in het seizoen 1961-1962 in totaal 2661 eenden. Interessant om te zien zijn ook de vangstgegevens uit 1963-1964. In dat jaar werden er 933 eenden gevangen, maar ook nog eens 128 konijnen.

De wilde eenden bleven het gehele jaar op de kooi, maar de smienten en pijlstaarten trokken weg. Toch kwamen ze in het voorjaar vrijwel altijd weer terug op de kooi en waren dan meteen weer mak. Het voeren van een dergelijke hoeveelheid staleenden was niet goedkoop. Om de kosten enigszins te drukken waren er contacten met boeren in de omgeving. Deze leverde kosteloos het kaf, duist en onkruidzaad - restproducten van het dorsen -dat vermengd werd met het voer.

Bordje bij de Jan Willemskooi (foto Gerard van Looijengoed - Landschapsbeheer Friesland)

 

Wisselende eigenaren

Door de jaren heen volgen verschillende eigenaren elkaar op. Vanaf 1983 ging Staatsbosbeheer zich steeds meer met de kooi bezighouden. Rond 1990 had Staatsbosbeheer een groot aandeel in de kooi. De natuurorganisatie regelde ook de verhuur. In 1998 nam zij het initiatief om het vernielde kooihuisje te herbouwen.


Zicht op de kolk van de Jan Willemskooi

Zicht op de kooiplas van de Jan Willemskooi (foto Gerard van Looijengoed - Landschapsbeheer Friesland)

 

Herstel

Als de Kongsi van de Eendenkooi klaar is met haar werkzaamheden, zal de beschoeiing zijn hersteld en een deel van de vangconstructie zijn aangepast. Ook wordt de dijk op hoogte gebracht en zal er worden bijgeplant om het kooibos te herstellen.

 

Overzicht kooikers:

Gossen Pietersen Smit 1891 – 1910
Jacob Arends Mier 1910 – 1920
Cornelis Pronker 1936
Gerrit Ruyg & Albert Tjalfs 1954 – 1956
Gerrit Ruyg 1956 – 1964
Jauk Fries 1965 - 1969
Cees de Grand 1969 – 1983
Johannes Muyskens 1983 – 1995
Jacob Mier 1994 – 2010
Hjallis Mier 2010 - (zoon van Jacob Mier, zie ook Rimkeskooi)

 

Literatuur:

  • A. Kok: Aastermiede & Wachthuusplak. Veldnamen op terschelling in duin en polder. Van Gorcum, Assen (2006)
  • P. Lautenbach: Eendenkooien. De laatste heiligdommen van Terschelling. Van Gorcum, Assen (2010).
  • T.W. Dekker: Terschelling … de Grië. Terschellingreeks 8, stichting Ons Schellingerland (1986).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privacybeleid

gebruikersovereenkomst

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het in stand houden van de laatste eendenkooien. Dat geldt niet alleen voor de waddenkooien, maar voor alle eendenkooien in Nederland. De Kongsi van de Eendenkooi heeft een cursus ontwikkeld voor vrijwilligers in de eendenkooi. De cursus bestaat uit één theorieavond en twee praktijkdagen.

Ambachtswerk


De cursus gaat in op het onderhoud van het groen en de vangconstructie. De cursus gaat onder meer in op het snoeien van de bomen en de opbouw van een kooibos met het oog op de flora en fauna. Daarnaast komt ook het ambachtelijk werk aan bod, zoals het vlechten van de schermen en het maken of herstellen van een vanghokje.

 

Bezoekers


De cursus besteedt ook aandacht aan het gastheerschap in de kooi. Hoe leid je bezoekers rond? Wat vinden ze interessant om te horen? En wat valt er te vertellen over de landschappelijke waarden van een eendenkooi en de geschiedenis?

 

 

Cursusmap


Voor de cursus is een uitgebreide cursusmap gemaakt. Cursisten krijgen deze map mee als naslagwerk. Daarnaast bevat de map een aantal hulpmiddelen voor het onderhoud, zoals een voorbeeld werkplan en een verklarende woordenlijst met begrippen uit de eendenkooi.

 

 

Interesse?


De Kongsi van de Eendenkooi stelt de kennis en ervaring die is opgedaan met de cursus graag ter beschikking van andere kooien in Nederland. Ook zou ze het leuk vinden om de cursus in samenwerking met lokale kooikers in de rest van Nederland te geven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Riek Guikema van Landschapsbeheer Groningen (mail: r.guikema@landschapsbeheergroningen.nl of 06 221 234 20)